Spela teater - scenen är din!

Inriktning: Teater

Kursbeskrivning

Känner du lusten att göra det som en skådespelare gör? I den här kursen får du utveckla ditt skådespeleri genom övningar i improvisation, rörelse och utforskande av rollfigurer. Genom gruppen närmar vi oss individuella roller genom sceniskt material.

Kursens innehåll

Vi inleder kursen med samspelsövningar för att skapa grundtrygghet i gruppen. Vi arbetar med improvisation för att utveckla din spontanitet och kreativitet. Du får arbeta med röst och rörelse som viktiga verktyg för förståelsen för röstens och kroppens uttryck. Vi arbetar med scener utifrån skrivna eller improviserade manus där du tränar på att vara i karaktär/roll. Du får öva dig i att bejaka och acceptera andras förslag samt prova att vara i olika situationer i ett ensemblearbete.

Kursens delmoment

Momenten nedan visar exempel på övningar utifrån kursinnehållets mål. Balansen mellan momenten läggs med hänsyn till aktuell grupp.

 • Rörelseövningar med och utan musik
 • Spegelövningar
 • Balans- och fokusövningar
 • Övningar i kroppsmedvetenhet
 • Kroppens placering och funktion i rummet
 • Röstövningar med fokus på röstens bärighet och styrka
 • Improvisation med fokus på att utveckla fantasin och spontaniteten
 • Associationsövningar
 • Övningar som syftar till öppenhet och kreativ spontanitet
 • Statusövningar
 • Arbete med sceniskt material
 • Öppen lektion i slutet av första terminen och redovisning i slutet av andra terminen

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, de flesta har dock gått motsvarande Spela teater 9–10 år.

Fortsättningsmöjligheter

När du har gått Spela teater 11-12 år i 2 terminer och har rätt ålder (13 år) kan du börja på Skådespelartrappan - steg 1.

Målgrupp: Barn

Nivå: Grundläggande/fortsättning

Rekommenderad ålder: 11-12 år


Conditions from Calle Flygare Teaterskola regarding Spela teater - scenen är din!

Villkoren ligger som grund för din anmälan och det är därför ytterst viktigt att du sätter dig in i vad som gäller för våra kurser, för anmälan till dessa och angående dess betalning.

ANMÄLAN
Anmälan görs via vår hemsida www.calleflygare.se.

Aktiv anmälan måste ske varje termin dvs det sker ingen automatisk överflyttning mellan terminer. Anmäld kursdeltagare har dock alltid förtur på platserna till kommande termin.

Var noga med att fylla i alla uppgifter som formuläret frågar efter och speciellt då det gäller e-post och mobil-nummer. Var noga med att du har angivit kontaktuppgifter som du har aktiv kontroll över.

När du anmält dig får du ett autosvar på den mailadress som du har angivit. Får du inget autosvar så kontaktar du oss på 08-628 22 34 alt info@calleflygare.se.

Du får en kursbekräftelse med ytterligare information när din anmälan är hanterad och godkänd. Denna kommer till den mailadress som du har angivit vid anmälan.

Om du inte får en kursbekräftelse så är din anmälan inte mottaget och du riskerar att förlora din plats. Får du ingen kursbekräftelse så kontaktar du oss på 08-628 22 34.

Kursbekräftelsen innebär att din anmälan bindande. Regler för avanmälan hittar du nedan under rubrik Avanmälan.

PLACERING och LÄRARBYTEN/VIKARIER
Skolan förbehåller sig rätten att placera elever på rätt kursnivå sett till ålder och förkunskaper. För nuvarande elever görs denna placering utifrån en diskussion mellan kursansvarig lärare och skolledning; för nya elever görs denna placering utifrån angiven förkunskap vid anmälan. Ny elev som ändå anses ha hamnat i fel grupp vid första eller andra kurstillfället kan omplaceras till ansedd rätt nivå.

Skolan förbehåller sig rätten att ändra lärare innan kursstart, om aktuell lärare fått förhinder. Om lärare behöver bytas under pågående termin skickas information om detta till gruppen. Skolan byter endast till lärare som besitter korrekt kompetens i förhållande till elevgrupp.

BETALNING
Faktura skickas till den mailadress som angivits vid anmälan. Var därför noga med att du har angivit en adress som du har aktiv kontroll över.

Vid försenad betalning tillkommer påminnelseavgift på 50:-. Vid ytterligare försenad betalning skickas din betalning till inkasso.

Vid återkommande försenade betalningar riskerar du att inte godtas som kursdeltagare vid efterkommande termin.

RABATT
Om du anmäler dig på och betalar två eller fler kurser får du 5% rabatt på varje kurs. Detsamma gäller för syskon och/eller föräldrar som tillhör samma hushåll.

AVANMÄLAN
Avanmälan ska vara oss tillhanda senast 14 dagar före kursstart och skickas via mail till info@callelfygare.se.

Om du avanmäler dig senare än 14 dagar före kursstart är du skyldig att betala halva kursavgiften.

Om du avanmäler dig senast 1 vecka före kursstart är du skyldig att betala hela kursavgiften.

Vid sjukdom (läkarintyg fordras) återbetalas den resterande ej utnyttjande delen av kursen med avdrag för en administrativ avgift om 700 kr.

Elever under 18 år måste avanmälas av målsman. Observera att denna regel innebär en trygghet för både oss och er, då en elev annars kan avanmäla sig utan målsmans vetskap, och inte befinna sig på vår skola som bestämt.

Om du har påbörjat en kurs och upptäcker att det var ett felval så kontaktar du oss på skolan för eventuell omplacering till annan kurs eller för avslut. Denna typ av lösning tillämpas endast inom ramen för de första två hållna kurstillfällen – från och med hållet kurstillfälle tre anses du som fullt gående och betalande elev på aktuell kurs.

MISSADE LEKTIONER
Om du av någon anledning skulle missa en lektion så går den inte att ta igen i annan grupp.

Om du av någon anledning skulle missa en lektion så betalas den inte heller tillbaka.

INSTÄLLDA LEKTIONER och LÄRARBYTEN
Skolans lärare är aktiva scenkonstnärer. Vid vissa tillfällen så kan lektioner eller del av kurs hållas av annan lärare än den kursansvariga. Skolan förbehåller sig rätten att göra lärarbyten under pågående termin. Skolan har god rutin för detta och tillsammans med våra kursplaner så står det som garanti för att det inte blir något hack i kursupplägget för dig som elev – snarare tvärtom dvs du får en vidgad kurs med flera vinklingar och större nätverk!

Skolan tillämpar också ett joursystem med väl insatta vikarier som kallas in vid sjukdom och/eller andra akuta inhopp.

Om skolan blir nödgad att ställa in en lektion så ges ersättningslektion. Tid för sådan lektion meddelas i god tid så att du som elev har möjlighet att delta.

ORDNINGSREGLER
Calle Flygare Teaterskola är en liten skola med stor verksamhet och det är många olika intressen som ska samsas i våra lokaler. Respekt är ett ledord och vi ber dig som elev att respektera ordningen i våra utrymmen och att respektera de andra individer som deltar i aktiviteter på skolan.

Ansvaret för mindre elever kan inte lämnas över på skolans personal utan du som förälder, eller annan vuxen avlämnare, ansvarar för barnet fram till dess att lektionen börjar och efter det att lektionen är slut.Salarna är avsedda för lektioner tillsammans med lärare – salen får inte användas av elever utan lärarens medverkan.

I salarna får inte mat och dryck, annan än vatten, förekomma. Därtill får inte glas och porslin tas in i salarna. Med hänsyn till nakna fötter så ber vi att ni hanterar glas och porslin med stor aktsamhet i alla våra utrymmen.

Speciellt viktigt för våra små elever är att se till att de har ätit något mer stadigt innan lektionen börjar och att de har med sig en fylld vattenflaska. Det går åt mycket energi och vätska under en lektion och för att få ut så mycket som möjligt av sin kurs så är en kropp i god balans är viktig utgångspunkt!

VÅR IDÉ – processer före produktioner
Mycket viktigt att veta är att vår barn- och ungdomsverksamhet inte är produktionsinriktad. Detta betyder att vi fokuserar mer på elevernas utveckling av hantverket samt på att optimera den egna personliga utvecklingen inom och med detta, än på att sätta upp fullständiga och offentliga föreställningar/uppspel. Vårt arbetssätt är istället processinriktat där vår filosofi är att på ett lekfullt sätt utveckla varje elevs förmåga att kommunicera, samarbeta och fokusera med hjälp av teatern som hantverk, genom olika tekniker och metoder. Vi ser varje elev som en unik individ med unik inneboende kapacitet. För oss är lärandet inom teater ett lärande inom kommunikation, med gruppen som plattform. Här handlar det om att träna på att ta och ge plats samt kunna samarbeta och känna styrkan i en grupp med olika individer, olika bakgrunder, som arbetar mot ett gemensamt mål.

ÖPPEN LEKTION eller REDOVISNING
Generellt avslutas varje kurs med antingen en öppen lektion eller en redovisning. Öppen lektion innebär att du som anhörig har möjlighet att se en del av en lektion för att se hur gruppen och ditt barn arbetar; redovisning innebär att gruppen presenterar ett längre sammanhållande arbete som har varit en del av lektionerna. Vilket det blir är en bedömning som kursansvarig lärare gör utifrån gruppens arbete och/eller tillsammans med gruppen. Det kan också vara så att läraren, eller läraren och gruppen, kommer fram till att inte hålla varken öppen lektion eller redovisning. Detta görs ofta med hänsyn till de processer som gruppen är inne i och är INTE ett tecken på att kursmålen inte har uppnåtts eller att kursgruppen på något sätt har havererat. Vi betonar att detta istället görs med stor omsorg om just gruppen och med stor respekt för de känsliga processer som lätt kan gå förlorade om de forceras genom tvång på uppvisning. DÄRFÖR är vi tydliga med att vi är process- och inte produktionsinriktade!

De elever som är mer intresserade av produktion hänvisar vi till de kurser som är tydligt markerade som detta, bl a våra lovkurser.

KUNDREGISTER
I och med att du godkänner anmälningsvillkoren, vilket måste ske för att anmälan ska kunna göras, samtycker du till att bli registrerad med personnummer i Calle Flygare Teaterskolas kundregister. Registret är till för kallelser och fakturering. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part.

SKÅDESPELARPROGRAMMET
Skådespelarprogrammet har något annorlunda anmälnings- och avanmälningsregler. Läs om dem på Skådespelarprogrammet.

 

CogWork user agreement

Användaravtal och hantering av personuppgifter

Bokningstjänsten tillhandahålls av företaget CogWork AB. Tjänsten gör det enkelt för privapersoner att boka aktiviteter och hålla koll på sina uppgifter. Våra kundorganisationer kan smidigt hantera aktiviteter, bokningar, medlemsregister/kundregister, betalflöden, bokföring, kundkommunikation mm.

Personlig profil

Du som bokar en aktivitet registreras som en användare i vår tjänst och dina bokningar kopplas dit. Finns du redan tidigare registrerad i tjänsten kommer dina nya bokningar att kopplas till ditt befintliga användarkonto. Du behöver inte men kan om du så önskar logga in till ditt användarkonto för att själv hålla koll på dina bokningar och dina uppgifter. Inloggning kan göras från bland annat minaaktiviteter.se, idrott.se eller dans.se.

Gemensamt personuppgiftsansvar

För dina grundläggande person- och kontaktuppgifter har vi ett gemesamt personuppgiftsansvar tillsammans de av våra kundorganisationer som du har en relation till.

Personuppgiftsbiträde för bokningsinformation mm

Den kundorganisation som tillhandahåller aktiviteten/artikeln som du bokar är ensamt personuppgiftansvarig för alla uppgifter som rör dina bokningar hos kundorganisationen. Vi hanterar dessa uppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde men har enligt avtal rätt att använda informationen för analyser och för att erbjuda en personligt anpassad tjänst till dig som privatperson.

Synlighet mellan kundorganisationer

De enskilda kundorganisationerna har normalt endast tillgång till uppgifter om de personer som varit i kontakt med den enskilda kundorganisationen, till exempel anmält sig till någon av kundorganisationens aktiviteter. Undantaget är uppgifter av publik karaktär, till exempel resultatlistor från tävlingar.

Inom vissa förbund kan förbundets medlemsföreningar se vilka andra medlemsföreningar inom samma förbund som en person är medlem hos. Om det är fallet skall det framgå i samband med medlemsansökan.

Överföring av personuppgifter

Vi anlitar personuppgiftsbiträden och underbiträden för att hantera till exempel kortbetalningar och utskick av SMS. På uppdrag av våra kundorganisationer kan vi automatiskt rapportera närvaro till Riksidrottsförbundet samt olika kommuner och studieförbund som ger aktivitetsbidrag till våra kundorganisationer. Bokföringsunderlag exporteras ofta till externa bokföringsprogram.

Våra servrar finns inom Sverige och vi har ingen överföring av personuppgifter till parter utanför EU.

Ansvarsbegränsning

CogWork kan inte hållas ansvarig för hur enskilda kundorganisationer hanterar de uppgifter som finns tillgängliga för dem inom tjänsten. Om det kan styrkas att en organisation hanterat personuppgifter på ett otillbörligt eller avtalsvidrigt sätt inom tjänsten kan kundorganisationen enligt avtal stängas av med omedelbar verkan.

Om du bokar åt någon annan

Om din bokning avser en andra personer än dig själv eller barn som du har ett föräldraansvar för så måste själv du informera berörda om behandlingen av deras personuppgifter.

City: Stockholm

Where: Calle

When: Mån 17.00-18.30

Occasions: 12

Start: 2018-08-27 (om 6 dagar)

Instructors: Sebastian

Price: 2975 kr

Organizer: Calle Flygare Teaterskola

Direct registration until sön 23/9