Vad formar våra städer?

Staden är den största människoskapade artefakten. Till de faktorer som formar den hör ideologier och institutioner. Ideologier har ofta snabb omsättning men sätter också mera långsiktiga avtryck i institutioner. Till institutionerna hör lagstiftningen och de kommunala organisationer som ansvarar för den offentliga planeringen. Trycket på att ta fram planer och hur de kommer att genomföras bestäms sedan i sin tur av ekonomiska faktorer.

På begäran gör vi här ett försök att resonera kring vad som formar våra städer och ge exempel i några stadsvandringar i olika generationer stadsbyggande. Kursen avslutas med ett sammanfattande diskussionstillfälle. Kursen hålls av Claes Caldenby, professor emeritus i arkitekturens teori och historia, och Erik Linn, arkitekt SAR/MSA.

Tid:               Torsdagar kl. 10.00 ̶ 12.30 (inkl. kaffe och fralla)
Tillfällen:      6
Plats:             Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6, där inget annat anges
Avgift:           1 130 kr
Ledare:         Claes Caldenby och Erik Linn

Torsdag 11 april kl. 10.00 ̶ 12.30 (Claes Caldenby)
Vad formar våra städer? Tiden före 1950
Stadsplanering i modern mening uppstår med industrialismens snabbt växande städer under 1800-talet. 1874 får Sverige sin första nationella byggnadsstadga. Den följs av flera med jämna mellanrum uppdaterade lagar, en utbildning och teoribildning kring stadsbyggande och formandet av intresseorganisationer och myndigheter.

Torsdag 18 april kl. 10.00 ̶ 12.30 (Claes Caldenby)
Vad formar våra städer? Tiden efter 1950
Den expansiva efterkrigstiden blir i Sverige en tid när planeringsapparaten växer sig allt starkare för att till sist ge sig i kast med en riksplanering som ska hantera konflikter mellan motstridiga intressen. Från 1980-talet möts den offentliga planeringen av en växande misstro och i stället kommer en tilltro till marknadslösningar.

Torsdag 25 april kl. 10.00 och kl. 11.00 (Erik Linn)
Stadsvandring Linnéstaden
Samling vid fontänen, Järntorget
Linnéstaden framhålls allmänt som en av Göteborgs främsta innerstadsmiljöer. Stadsdelen har överlevt både rivningar och osentimental förnyelse från miljonprogramsåren. Intill de brokiga och internationellt hyllade miljöerna längs Långgatorna pågår nu en omfattande stadsutveckling vid Masthuggskajen, med höga kulturella ambitioner och våningstal.

Torsdag 16 maj kl. 10.00 och kl. 11.00 (Erik Linn)
Stadsvandring Eriksberg
Samling vid Eriksbergs färjeläge
Varvens nedläggning på 1970-talet drevs av ett statligt bolag, Svenska Varv, i stor skala och fortsatte i en ombyggnad av området till bostäder. Den goda staden som man då ville bygga utgick från en kritik av miljonprogrammet. Från 1990-talet övergick utvecklingen av området från delvis mer traditionella metoder till en alltmer marknadsstyrd planering.

Torsdag 23 maj kl. 10.00 och kl. 11.00 (Claes Caldenby)
Stadsvandring Kortedala
Samling vi Runstavsgatans spårvagnshållplats
Kortedala blev den första stora förortsutbyggnaden i Göteborg, präglad av efterkrigstidens grannskapsplanering och ”lånearkitektur” med en begränsad repertoar av hustyper: punkthus, lamellhus, radhus, atriumhus och villor. Servicen var uppdelad på fyra torg vid varsin spårvagnshållplats. Högsta avståndet till butiker reglerades i detalj.

Torsdag 30 maj kl. 10.00 ̶ 12.30
Slutdiskussion: Samtal under ledning av Claes och Erik.
Frågor som väckts under kursen sammanfattas och diskuteras i ett samtal mellan kursledarna och kursdeltagarna.


(Show)
(Show)


Planned occasions
1. v.15 Tors 11/4 10:00 - 12:30 (2t, 30m) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal
2. v.16 Tors 18/4 10:00 - 12:30 (2t, 30m) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal
3. v.17 Tors 25/4 10:00 - 12:30 (2t, 30m) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal
4. v.20 Tors 16/5 10:00 - 12:30 (2t, 30m) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal
5. v.21 Tors 23/5 10:00 - 12:30 (2t, 30m) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal
6. v.22 Tors 30/5 10:00 - 12:30 (2t, 30m) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal

Venues

Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6, 41301 Göteborg

City: Göteborg

Where: Möteslokal, Göteborgs Adventkyrka

When: Tors 10.00-12.30

Start: 2024-04-11 (11 dagar sedan)

Occasions: 6

Price: 1130 kr

Organizer: Senioruniversitetet i Göteborg

Membership: Required

Direct registration until thu. 30/5

80 anmälda till 200 platser

Senioruniversitetet i Göteborg
Org.nr: 857205-5468
medlemsfragor@sigbg.se, 031-10 09 55

Powered by CogWork